Karta etyczna

Karta Etyczna
Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

 

Celem Karty Etycznej PFZW jest określenie i przyjęcie norm postępowania, którymi będą się kierowały organizacje członkowskie i indywidualni członkowie podczas statutowej działalności PFZW oraz współpracy z innymi podmiotami w zakresie promocji i wdrażania zatrudnienia wspomaganego.

 1. Każdy członek PFZW jest zobowiązany do działania w granicach obowiązującego prawa, najwyższych profesjonalnych kompetencji a także osobistej kultury współżycia
  i wzajemnego zaufania.
 2. Przestrzeganie przyjętych w Karcie Etycznej norm etycznych ma na celu kształtowanie, umacnianie i rozwijanie dobrego imienia PFZW.
 3. Powinnością każdego członka PFZW, z uwzględnieniem wszystkich aspektów przyjętych norm, jest kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku osoby
  z niepełnosprawnością jako potencjalnego, rzeczywistego i równoprawnego uczestnika życia społecznego, w tym pracownika, oraz modelu zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.
 4. Dla każdego Członka Federacji:
  • dobro osoby z niepełnosprawnością jest najwyższą wartością,
  • każda osoba z niepełnosprawnością jest autonomiczną jednostką posiadającą pełnię praw człowieka i wolności oraz indywidualny potencjał w zakresie bycia pracownikiem
   i członkiem wspólnoty pracowniczej,
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych jest wyznacznikiem kierunku wspierania osób z niepełnosprawnościami,
 5. Członkowie PFZW w swojej bieżącej działalności są związani następującymi zasadami:
  • działaniem w taki sposób, aby podtrzymywać i umacniać dobre imię Federacji;
  • respektowaniem zasady reprezentowania Federacji oraz występowania w jej imieniu wyłącznie przez jej władze lub organy, chyba że Statut, decyzje lub uchwały właściwych władz lub organów Federacji stanowią inaczej,
  • kształtowaniem stosunków opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz równości wśród członków Federacji, akceptując fakt, iż podważanie dobrego imienia każdego
   z członków będzie traktowane jako działanie wymierzone w całą Federację,
  • reagowaniem na przypadki sprzeniewierzenia się zasadom przez innych członków Federacji,
  • podejmowaniem się tylko tych prac, które leżą w ich zakresie kompetencji zawodowych, wiedzy i doświadczenia,
  • prezentowaniem publicznych oświadczeń w sposób obiektywny i zgodny
   z prawdą,
  • przestrzeganiem zasad ochrony własności intelektualnej, określonych
   w przepisach o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • używaniem w polemikach na forum publicznym lub w mediach, rzeczowej
   i merytorycznej argumentacji – nie dążąc do podważenia dobrego imienia adwersarza
   i nie godząc w jego dobra osobiste,
  • budowaniem swojej reputacji zawodowej w oparciu o wartość własnego dorobku i bez konkurencji z innymi w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa
  • bezwzględnym wywiązywaniem się z podjętych zobowiązań wobec osób
   z niepełnosprawnościami, organizacji członkowskich i ich pracowników oraz zleceniodawców.

Niniejsza Karta Etyczna została przyjęta przez Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego w dniu 19 października 2016 roku.

Do pobrania:

pdf