Dołącz do nas

Jeśli macie Państwo doświadczenie w realizacji zatrudnienia wspomaganego i chcą Państwo mieć wpływ na rozwój zatrudnienia wspomaganego w Polsce oraz uczestniczyć  w jego rozwoju  na świecie serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

W tym celu najpierw należy zapoznać się ze Statutem, Deklaracją Programową oraz Kartą Etyczną które są głównymi dokumentami regulującymi działalność  Federacji.

Członkami Federacji mogą być stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe realizujące zatrudnienie wspomagane,  a także (bez prawa wyborczego) osoby fizyczne.

Jeśli do Federacji chce przystąpić organizacja należy:

 1. Uzyskać pisemną rekomendację dwóch organizacji członkowskich – wzór rekomendacji można pobrać tutaj: (PDF).
 2. Podjąć stosowną uchwałę w Państwa organizacji,
 3. Wypełnić Deklarację (PDF) – powinna zrobić to osoba, która w Państwa statucie jest upoważniona do reprezentowania organizacji. Załącznikami do Deklaracji są: uzyskane rekomendacje, opis doświadczenia (PDF) w realizacji zatrudnienia wspomaganego, uchwała o przystąpieniu do Federacji (oryginały) oraz statut Państwa organizacji  (kserokopia poświadczona  za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji).

3.1 Deklarację oraz załączniki należy zeskanować i wysłać mailem na  adres: biuro@pfzw.pl

3.2 Dokumenty w wersji papierowej  należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa

 1. Zarząd PFZW na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie przyjęcia organizacji w poczet członków Federacji

O decyzji poinformujemy Państwa drogą elektroniczną na wskazany w Deklaracji adres.
Przyjęcie do Federacji pociąga za sobą konieczność wskazania delegata Państwa organizacji,  co należy uczynić przez wypełnienie „Karty zgłoszenia delegata na Walne Zebrania Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego” (PDF).

 1. Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną Kartę należy wysłać mailem na adres biuro@pfzw.pl oraz w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres:
  Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa
 2. Osobą do kontaktu w sprawach członkowskich jest Rafał Skrzypczyk.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, nie reprezentujesz organizacji ale chcesz wspierać działania Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego możesz zostać członkiem wspierającym Federacji.

W tym celu należy:

 1. Zapoznać się ze Statutem Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, Deklaracją Programową oraz Kartą Etyczną Członków Federacji,
 2. Skontaktować się z nami w celu ustalenia zakresu oferowanego wsparcia,
 3. Wypełnić Deklarację członka wspierającego (PDF) oraz zadeklarować rodzaj oferowanej pomocy (może to być wsparcie w wykonaniu konkretnych zadań na rzecz Federacji lub wsparcie finansowe)
 4. Podpisaną deklarację należy zeskanować oraz wysłać mailowo na adres: biuro@pfzw.pl
 5. Deklarację w wersji papierowej  należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa;
 6. Zarząd Federacji na najbliższym posiedzeniu podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego.
 7. O decyzji poinformujemy Państwa drogą listowną.
 8. Osobą do kontaktu w sprawach członkowskich jest Rafał Skrzypczyk.