Statut

STATUT
POLSKIEJ FEDERACJI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Preambuła

Wszystkie osoby fizyczne i prawne przystępujące do Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego uznają zasady przyjęte przez ONZ w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych1), przede wszystkim:
− poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także poszanowania niezależności osoby,
− pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo,
− poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości,
− równość szans,
− dostępność,
− … (art. 3),
uznają też, że wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności są powszechne, niepodzielne, współzależne i powiązane ze sobą i należy dążyć do pełnego z nich korzystania przez wszystkie osoby niepełnosprawne, również te wymagające bardziej intensywnego wsparcia, bez żadnej dyskryminacji. (…)

Do pobrania (pdf):


1) Dziennik Ustaw RP z 25 października 2012 r., poz. 1169