Deklaracja Programowa

Deklaracja Programowa
Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego w dniu 19 października 2016 roku
Członkowie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego uznają, że wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności są powszechne, niepodzielne, współzależne i powiązane ze sobą i należy dążyć do pełnego z nich korzystania przez wszystkie osoby niepełnosprawne, również te wymagające bardziej intensywnego wsparcia, bez żadnej dyskryminacji.

W związku z tym uznajemy, jako jedno z podstawowych, prawo osób z niepełnosprawnością do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami, w tym prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnością środowisku pracy.

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego integruje środowiska uczestniczące w zatrudnieniu wspomaganym, wskazuje na potencjał i wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju oraz działa zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami. zrzesza organizacje, które od 2001 roku aktywnie działają na rzecz promowania i rozwoju zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy w Polsce.

Celem naczelnym działań Federacji jest popularyzacja wiedzy i europejskich standardów w zakresie zatrudnienia wspomaganego i jak najszersze jego wdrażanie na terenie całego kraju.

Inicjatywy Federacji promują model zatrudnienia wspomaganego oparty o wytyczne Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, który umożliwia podjęcie płatnego i możliwie trwałego zatrudnienia na otwartym rynku osobom ze szczególnymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się w pracy.

 

Działania Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego koncentrują się na:

 • Promowaniu zatrudnienia wspomaganego jako modelu, umożliwiającego osobom z niepełnosprawnościami, mającymi szczególne trudności w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia podjęcie płatnej pracy na otwartym rynku pracy, na równi z innymi osobami;
 • Popularyzowaniu standardów etycznych związanych ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w integracji, szczególnie w środowisku pracy;
 • Rozwijaniu działalności umożliwiającej osobom z niepełnosprawnościami bezpośrednie korzystanie z kompleksowej usługi zatrudnienia wspomaganego;
 • Przedstawianiu stanowiska Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego w zakresie tematyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz promocja usług zatrudniania wspomaganego realizowanych w standardzie europejskim podczas organizowanych w całym kraju konferencjach, seminariach, debatach itp. odnoszących się do tematyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością;
 • Rozwoju i doskonalenia jakości usług zatrudnienia wspomaganego;
 • Dbałości o realizację zatrudnienia wspomaganego w Polsce zgodnie z międzynarodowymi standardami 5-etapowej usługi;
 • Opracowywaniu i testowaniu standardu działania trenera pracy w edukacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej;
 • Prowadzeniu badań ewaluacyjnych pod kątem zgodności realizowanych projektów z modelem i standardami Zatrudnienia Wspomaganego przy zastosowaniu materiałów
  i narzędzi europejskich (we współpracy z uczelniami wyższymi);
 • Realizacji projektów badawczych mających na celu wypracowanie na podstawie powstałych wniosków rekomendacji do profesjonalizacji działań kadry merytorycznej realizującej programy Zatrudnienia Wspomaganego oraz prowadzenie badań dotyczących klientów Zatrudnienia Wspomaganego (w tym m.in. jakość ich życia, monitorowanie ścieżek zawodowych, etc.);
 • Współpracy z przedstawicielami parlamentu, administracji rządowej i samorządowej, skierowanej na włączenie usług trenera pracy wspomaganej do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością;
 • Wpisaniu trenera pracy do Klasyfikacji zawodów i specjalności;
 • Podejmowaniu przez organizacje członkowskie działań popularyzujących potencjał oraz wkład osób z niepełnosprawnościami w życie gospodarcze i społeczne kraju, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia usług zatrudnienia wspomaganego;
 • Integrowaniu środowisk uczestniczących w realizacji zatrudnienia wspomagane.

 

Naszym priorytetem jest popularyzowanie standardów etycznych związanych ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w procesie integrowania ich ze społeczeństwem, zwłaszcza w środowiskach pracy, z poszanowaniem różnorodności, godności i autonomii tych osób, zgodnych z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Do pobrania: