Jak organizować i zarządzać zespołami trenerów pracy

Monitorowanie, czyli systematyczne i zorganizowane obserwowanie pracy trenerów ma na celu poprawienie osiąganej przez nich jakości a także doskonalenie warsztatu pracy, metod, technik.

Narzędziem pozwalającym zbierać i analizować ilościowe i jakościowe dane służące ocenie działań podejmowanych przez trenerów pracy i innych specjalistów świadczących wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest aplikacja online – Elektroniczny System Monitorowania (ESM) i tożsamy z nią zestaw formularzy, opisujący zrealizowane działania. Ten system monitoringu ma na celu usprawnienie oraz automatyzację procesu zbierania i analizowania danych na temat wsparcia udzielonego klientom przez trenerów pracy. Jego kluczową cechą jest maksymalne uproszczenie dokumentowania działań specjalistów merytorycznych, ograniczenie formalnych wymogów proceduralnych i tym samym podkreślenie zasadniczego aspektu modelu zatrudnienia wspomaganego, czyli wsparcia zorientowanego na klienta.

W publikacji pn. „Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy” opisane są ogólne i szczegółowe zasady monitorowania pracą trenerów pracy i zarządzania nią przy pomocy Elektronicznego Systemu Monitoringu. Publikacja ta zawiera także zestaw formularzy umożliwiających rejestrację przebiegu współpracy trenera z klientem oraz innych działań prowadzonych przez trenera na rzecz klienta (kontakty z rodziną, pracodawcą itp.).

wytyczne3_pl„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”
PDF: wersja polska – 2240 KB

pdf

 

 

wytyczne3_en„Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy.
Zestaw III. Zestaw narzędzi do monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy”
PDF: wersja angielska – 2269 KB

pdf