Zarząd Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego


Monika Zakrzewska
(prezes)

Socjolożka, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, doradczyni planowania kariery, ekspertka ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ICF, wykwalifikowana trenerka (certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP). Związana z trzecim sektorem od 2003 roku, w tym z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Inicjatorka i współtwórczyni wielu krajowych i ponadnarodowych projektów edukacyjnych, prozatrudnieniowych (w tym Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI”, Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych) oraz innowacyjnych działań doradczo – szkoleniowych związanych z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF w procesie diagnozy funkcjonalnej w zakresie edukacji, rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej.  Członkini wielu zespołów eksperckich, m.in. Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Zespołu ds. przygotowania założeń do ustawy o zatrudnieniu wspomaganym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i raportów dotyczących rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami, jakości życia oraz biopsychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności m.in. „Zatrudnienie wspomagane – niemożliwe staje się możliwe”, „Zatrudnienie a jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Planowanie kariery ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Przygotowanie trenerów pracy”.

 

Małgorzata Gorący (wiceprezes)

Małgorzata GorącyAntropolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwentka podyplomowych studiów w zakresie zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), posiada 15-letnie doświadczenie w pracy badawczej (Zakład Antropologii PAN). Od 1993 roku współzałożyciel i lider organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych).

Inicjator i koordynator wrocławskiego programu wspomaganego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością TRENER (od 2001 roku). W prowadzonych przez nią według autorskiego programu szkoleniach dla trenerów pracy wspomaganej uczestniczyło ponad 450 osób. Za wdrożenie modelu zatrudnienia wspomaganego otrzymała nagrodę Prezydenta Wrocławia (2002) oraz tytuł „Lodołamacza Specjalnego” w konkursie „Lodołamacze 2006”.

Autorka publikacji oraz licznych wystąpień na seminariach, konferencjach i debatach w kraju i za granicą omawiających problematykę niepełnosprawności i uwarunkowań aktywizacji społecznej i zawodowej osób  niepełnosprawnych (Drezno, Hamburg, Frankfurt, Lwów, Bruksela).

Wchodzi w skład eksperckich zespołów roboczych pracujących nad systemowymi rozwiązaniami na rzecz zabezpieczania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

 

Katarzyna Biesiada (sekretarz)

Sekretarz Zarządu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego od 2015 roku. Magister psychologii UJ, praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
W Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” od 2007 roku współtworzy i realizuje projekty mające na celu aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością – głównie psychiczną i intelektualną – w oparciu o model zatrudnienia wspomaganego ( job coaching). Od 2012 roku członek Zarządu Przedsiębiorstwa Społecznego „Ognisko” Sp. z .o. o., a od 2023 roku sekretarz Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Zarządza kilkunastoosobowymi zespołami specjalistów (trenerzy pracy, psychologowie, doradcy zawodowi), którzy wykonują szczegółowe zadania na rzecz klientów Stowarzyszenia, odpowiada m.in. za nadzór merytoryczny nad jakością usługi, organizację pracy zespołu, sprawozdawczość merytoryczną oraz bieżące monitorowanie osiąganych rezultatów. Współtworzyła i realizowała projekty – m.in.: „Centrum Zatrudnienia Wspomaganego”, „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych” (projekt zajął I miejsce w II edycji konkursu „Kopalnia PO(KL)Mysłów” oraz III miejsce w konkursie „Dobre praktyki EFS 2011”), „Aktywni razem – partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy”, „Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”, „Spróbuj pracy!”, „Społeczne Zarządzanie Przez Jakość”, „Pomoc szyta na miarę!”, „Pracuj dalej”, „Praca na miarę”.

 

Rafał Skrzypczyk (skarbnik)

skrzypczykDyplomowany fizjoterapeuta, trener i instruktor w sporcie osób niepełnosprawnych. Współtwórca systemu Aktywnej Rehabilitacji w Polsce oraz inicjator powstania Activ Rehabilitation International. Organizator obozów rehabilitacyjnych dla osób po urazach rdzenia kręgowego od 1988 roku. Brał udział w obozach aktywizujących dla osób niepełnosprawnych na Białorusi i Ukrainie oraz pomagał w adaptacji programu aktywnej rehabilitacji w tych krajach. Uczestnik misji Polskiej Akcji Humanitarnej skierowanej do osób niepełnosprawnych w Kosowie.

Autor publikacji dotyczących rehabilitacji i aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Inicjator projektów dedykowanych dzieciom i młodzieży poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz kobietom z niepełnosprawnościami. Uczestnik konferencji naukowych, wykładowca m.in. na podyplomowych studiach z zakresu doradztwa i planowania karier osób niepełnosprawnych. Konsultant w komisjach oraz grupach roboczych dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych. Prowadzący szkolenia dotyczące klasyfikacji ICF. Zaangażowany w prace Rady do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Szkoleniowiec trenerów pracy, konsultant w projekcie „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”. Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR

 

Izabela Broczkowska (członek Zarządu)

Pracuje w Fundacji SYNAPSIS od 2011 r, zaangażowana w działania na rzecz młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu. W latach 2013 – 2016 Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „ Pracowania Rzeczy Różnych SYNAPSIS”, następnie 2016 r Manager Programu Ośrodek Dom i Praca w Wilczej Górze. Odpowiada za rozwijanie różnych form aktywności zawodowej i społecznej ( w tym mieszkalnictwa wspomaganego ), promocji zatrudnienia osób w spektrum autyzmu.

Od września 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji SYNAPSIS.

Związana z trzecim sektorem od 2006 rok w tym ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji a następnie z Fundacją SYNAPSIS

Zaangażowana w działania związane z ekonomią społeczną, wolontariatem pracowniczym (CSR), szkoleniami w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, doradztwem zawodowym, konsultant min publikacji „Cel: Zdobyć i utrzymać pracę. Przewodnik dla osób niepełnosprawnych”.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Adam Mstowski (przewodniczący)

 

Joanna Zarzycka (członek)

 

Marcin Folmer (członek)