Jak można zostać członkiem Federacji

CZŁONEK ZWYCZAJNY
„Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie, jednostka terenowa stowarzyszenia posiadające osobowość prawną lub inna osoba prawna, działająca nie dla zysku, nie będąca jednostką organizacyjną administracji publicznej, związkiem zawodowym, partią polityczną, kościołem lub związkiem wyznaniowym albo związkiem jednostek samorządu terytorialnego, która łącznie:
a. posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia zatrudnienia wspomaganego,
b. posiada pisemną rekomendację co najmniej 2 członków zwyczajnych Federacji,
c. złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji,
zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu oraz Karty Etycznej Członków Federacji przyjętej przez Walne Zebranie Członków.
(§ 11 ust. 1 Statutu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego)

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO:
1. Członkowie zwyczajni Federacji mają następujące prawa:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz i organów Federacji,
b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach oraz szkoleniach i innych przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
d. zgłaszanie kandydatów do władz i organów Federacji.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a. czynnego udziału w działaniach Federacji w zakresie celów zawartych w niniejszym statucie,
b. przestrzegania postanowień niniejszego statutu, Karty Etycznej Członków Federacji oraz uchwał władz Federacji,
c. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie Członków,
d. dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.
(§ 13 Statutu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego)

Do pobrania (pdf):

 

CZŁONEK WSPIERAJĄCY
Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda, , osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym zagraniczna, która zna niniejszy statut, zasady programowe Federacji oraz postanowienia Karty Etycznej Członków Federacji przyjętej przez Walne Zebranie Członków i deklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub/oraz finansową dla Federacji.
(§ 14 ust. 1 Statutu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego)

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO:
1. Członkowie wspierający Federacji mają:
a. Prawo uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach oraz szkoleniach i innych przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c. bierne prawo wyborcze do władz Federacji,
d. prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
b. przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Federacji,
c. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub/oraz finansowej dla Federacji,
d. dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jego roli i znaczenia.
(§ 15 Statutu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego)

Do pobrania (pdf):

 

CZŁONEK HONOROWY
Członkiem honorowym Federacji może zostać każda, również zagraniczna, osoba fizyczna lub prawna, która szczególnie zasłużyła się dla Federacji lub idei zatrudnienia wspomaganego, która uznaje niniejszy statut, zasady programowe Federacji oraz postanowienia Karty Etycznej Członków Federacji przyjętej przez Walne Zebranie Członków.
(§ 16 ust. 1 Statutu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego)

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA HONOROWEGO

1. Członkowie honorowi Federacji mają prawo:
a. uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach oraz szkoleniach i innych przedsięwzięciach wynikających z realizacji celów statutowych Federacji,
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie honorowi Federacji zobowiązani są do:
a. przestrzegania niniejszego statutu, regulaminu i uchwał władz Federacji oraz Karty Etycznej Członka Federacji,
b. dbania o dobre imię Federacji.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
(§ 17 Statutu Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego)

Nadanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Federacji, za zgodą danej osoby fizycznej lub prawnej.