Statut

STATUT
POLSKIEJ FEDERACJI ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO

Preambuła

Wszystkie osoby fizyczne i prawne przystępujące do Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego uznają zasady przyjęte przez ONZ w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych1), przede wszystkim:

 • poszanowanie przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także poszanowania niezależności osoby,
 • pełny i skuteczny udział i włączenie w społeczeństwo,
 • poszanowanie odmienności i akceptacja osób niepełnosprawnych, będących częścią ludzkiej różnorodności i całej ludzkości,
 • równość szans,
 • dostępność,
 • … (art. 3),

uznają też, że wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności są powszechne, niepodzielne, współzależne i powiązane ze sobą i należy dążyć do pełnego z nich korzystania przez wszystkie osoby niepełnosprawne, również te wymagające bardziej intensywnego wsparcia, bez żadnej dyskryminacji.

Wszyscy członkowie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego uznają prawo osób z niepełnosprawnością do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje ono:

 • prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na rynku pracy oraz otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnością środowisku pracy,
 • zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w odniesieniu do wszystkich kwestii dotyczących wszystkich form zatrudnienia, w tym rekrutacji, przyjmowania do pracy i zatrudnienia, awansu zawodowego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochronę praw pracowniczych, na zasadzie równości z innymi osobami [….] w tym do równych szans i jednakowego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości,
 • popieranie możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego osób z niepełnosprawnością na rynku pracy oraz pomocy w znalezieniu, uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz powrotu do zatrudnienia,
 • popieranie zdobywania doświadczenia zawodowego na otwartym rynku pracy,
 • popieranie programów rehabilitacji zawodowej, utrzymania pracy i powrotu do pracy na otwartym rynku pracy (art. 27 Konwencji).

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego zajmuje się wspomaganiem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ze szczególnymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się w pracy. Przyjmując kluczowe dla Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) elementy: 1) zatrudnienie za wynagrodzeniem, 2) na otwartym rynku pracy oraz 3) przy nieustającym wsparciu o indywidualnym charakterze, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego przyjmuje, również za EUSE, pięcioetapowy proces wsparcia osoby z niepełnosprawnością. Są nimi:

 • zaangażowanie osoby z niepełnosprawnością,
 • tworzenie jej profilu zawodowego,
 • znajdowanie dla niej stanowiska pracy,
 • zaangażowanie pracodawcy,
 • wsparcie w miejscu pracy i poza nim.

Na każdym etapie zatrudnienia wspomaganego rolę kluczową odgrywa trener pracy przy pełnym uczestnictwie zainteresowanej osoby z niepełnosprawnością.
Członkostwo w Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego wiąże się z przestrzeganiem wymienionych standardów. (…)

Do pobrania (pdf):


1) Dziennik Ustaw RP z 25 października 2012 r., poz. 1169