Odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego

7 marca 2018 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, która została udostępniona dzięki uprzejmości doktora Jana Jabłkowskiego.

W czasie zebrania Zarząd Federacji przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej w minionym roku działalności oraz informacje dotyczące realizowanych oraz planowanych działań organizacji w 2018 roku. Zainteresowanie uczestników zebrania wzbudziły zwłaszcza zrealizowany przez Federację w 2017 r. projekt „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury” oraz nowo realizowany partnerski projekt szkoleniowy,  szerzej omówiony przez Wiceprezes Fundacji –  Monikę Zakrzewską. Rafał Skrzypczyk – Skarbnik Zarządu, zreferował starania Federacji dotyczące wdrożenia usługi zatrudnienia wspomaganego do systemu prawnego w Polsce. Sprawozdanie ze swojej działalności w 2017 r. przedstawiła również Komisja Rewizyjna wnosząc jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Federacji. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Uczestnicy spotkania powitali nową Członkinię Zarządu panią Marię Wroniszewską –  współzałożycielką Fundacji SYNAPSIS, działającej na rzecz osób z autyzmem oraz nową organizację członkowską Federacji – Stowarzyszenie Na TAK z Poznania.

Delegaci i pozostali uczestnicy Walnego Zebrania zaaprobowali przedstawione przez Zarząd plany działania na bieżący rok oraz wyrazili chęć aktywnego wspierania Federacji. Termin kolejnego Walnego Zebrania wyznaczono na marzec 2019 roku.